CEZALAR

CEZALAR

TEHLİKELİ MADDELERİ KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN 25.MADDESİ TARAFLAR MİKTAR(TL)
Tehlikeli madde faaliyetinde bulunanlara yönelik yapılacak yol kenarı ve işletme denetimlerinde,aşağıda yer alan ihlallere 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre;
(a)5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden taraflara , iki bin Türk Lirası
Bu Yönetmelik ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı  alanında faaliyet gösteren;taşımacı,dolduran,paketleyen,yükleyen,gönderen,boşaltan,alıcı ve tank-konteyner/portatif tank işletmecileri,bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası ile iştigal etmeleri halinde Bakanlığa başvurarak faaliyet alanlarına uygun Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur.Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin düzenlenmesine ilşkin hususlar bakanlıkça belirlenir. 2.000,00
(b)5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden taraflara , üç bin Türk Lirası
Bu Yönetmelik kapsamındaki gönderen,paketleyen,dolduran,yükleyen ve boşaltan olarak Tehlikei Madde Faaliyet Belgesine sahip işletmeler ile tehlikeli maddeleri taşıyan taşımacıların da ADR Bölüm 1.8.3 ‘te yer alan hükümlere göre TMGD istihdam etmesi veya TMGDK’dan TMGD hizmeti alması zorunludur.TMGD eğitimi,sınavı,yetki,görev ve sorumlulukları ile TMGDK’ların yetki,görev ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir. 3.000,00
( c)5 inci maddenin onuncu fıkrasına aykırı hareket eden tarafa,bin Türk Lirası
Tehlikeli maddelerin ;yüklenmesi,doldurulması,taşınması veya boşaltılması sırasında ADR 1.8.5.3’te belirtilen şekilde ciddi bir kaza veya olay olması durumunda kazanın gerçekleştiği yerdeki sorumlu tarafça bu olayın,Bakanlığın belirlediği formda eksiksiz bir şekilde 7 iş günü içerisinde www.türkiye.gov.tr üzerinden Bakanlığa bildirilmesi gerekir. 1.000,00
(ç)5 inci maddenin onbirinci fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya ,
Tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeyi boşalttığı halde temizlenmemiş taşıtları,doldurma ve boşaltma süresi dışında,yerleşim yerlerinde bulunan;okul,kamu binaları,alışveriş merkezi,ibadethane gibi yerlerden en az 300 metre uzağına park edilmesi zorunludur. Taşımacı 500,00
(d)8 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden gönderene;(b) bendi için beşyüz Türk Lirası,( c),(ç),(d),( e),( f)ve (g) bentlerine ise  her bir bent için bin Türk Lirası
(b)ADR Bölüm 5.4.1’te belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve taşımacıya vermek(ayrıca,taşıma işlemi başlamadan önce taşıma evrakını Bakanlık tarafından oluşturulacak U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadır. Gönderen 500,00
( c)Tehlikeli madde taşımacılığını,taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun geçerli belgeye sahip bir araçla yapmak. Gönderen 1.000,00
(ç)Tehlikeli madde taşımacılığını,taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun sertifikalı ambalaj ve yük taşıma birimlerini kullanamak. Gönderen 1.000,00
(d)Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan.,IBC,tank,tanker,tüplü gaz tankeri,ÇEGK’ler,portatif tanklar ve tank-konteynerlerin ara ve periyodik muayeneleri yapılmış olanları kullanmak. Gönderen 1.000,00
(e)Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile ambalaj ve yük taşıma birimlerinde,ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru ,uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak. Gönderen 1.000,00
(f)Tehlikeli madde taşımacılığında;birlikte ambalajlama,yükleme,karışık yükleme ve yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmek. Gönderen 1.000,00
(g)ADR Bölüm 1.4.2.1 ‘de yer alan diğer yükümlülüklerini yerine getirmek. Gönderen 1.000,00
( e)8 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden kıyı tesisi işletmecisine bin Türk Lirası,
Kıyı tesisi işletmecileri tesis giriş ve çıkışında;ADR bölüm 5.4.1’de belirtilen taşıma evrakının araçta bulunup bulunmadığı,yük taşıma birimlerinde,ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu plakaların doğru uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanıp kullanmadığını kontrol etmek zorundadır. 1.000,00
(f)8 inci maddenin üçüncü fıkrasında zikredilen TİO’ya ;8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket edilmesine beşyüz Türk Lirası,( c),(ç),(d),( e),(f) ve (g) bentlerine aykırı hareket edilmesi halinde her bir bent için bin Türk Lirası
Tehlikeli madde taşımacılığı,bir sözleşmeye bağlı olarak TİO tarafından yapılması halinde ,bu madde kapsamındaki tüm yükümlülükler TİO’ya aittir.
(b)ADR Bölüm 5.4.1’te belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve taşımacıya vermek(ayrıca,taşıma işlemi başlamadan önce taşıma evrakını Bakanlık tarafından oluşturulacak U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadır. TİO 500,00
( c)Tehlikeli madde taşımacılığını,taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun geçerli belgeye sahip bir araçla yapmak. TİO 1.000,00
(ç)Tehlikeli madde taşımacılığını,taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun sertifikalı ambalaj ve yük taşıma birimlerini kullanamak. TİO 1.000,00
(d)Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan.,IBC,tank,tanker,tüplü gaz tankeri,ÇEGK’ler,portatif tanklar ve tank-konteynerlerin ara ve periyodik muayeneleri yapılmış olanları kullanmak. TİO 1.000,00
(e)Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile ambalaj ve yük taşıma birimlerinde,ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru ,uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak. TİO 1.000,00
(f)Tehlikeli madde taşımacılığında;birlikte ambalajlama,yükleme,karışık yükleme ve yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmek. TİO 1.000,00
(g)ADR Bölüm 1.4.2.1 ‘de yer alan diğer yükümlülüklerini yerine getirmek. TİO 1.000,00
(g)8 inci maddenin dördüncü fıkrasında zikredilen ithalatçıya ;8 inci maddenin birinci fıkrasının (b)bendine aykırı hareket edilmesine beşyüz Türk Lirası ,( c),(ç),(d),( e),(f) ve (g) bentlerine aykırı hareket edilmesi halinde her bir bent için bin Türk Lirası
Tehlikeli madde taşımacılığı ,bir sözleşmeye bağlı olarak yapılmadığı durumlarda;karayolu,demiryolu ve denizyolu ile tehlikeli madde ithalatında taşıma evrakı bulunmaması halinde,tehlikeli maddeleri ithal eden gerçek veya tüzel kişiler,bu maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. İthalatçı 500,00
(b)ADR Bölüm 5.4.1’te belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve taşımacıya vermek(ayrıca,taşıma işlemi başlamadan önce taşıma evrakını Bakanlık tarafından oluşturulacak U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadır. İthalatçı 1.000,00
( c)Tehlikeli madde taşımacılığını,taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun geçerli belgeye sahip bir araçla yapmak. İthalatçı 1.000,00
(ç)Tehlikeli madde taşımacılığını,taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun sertifikalı ambalaj ve yük taşıma birimlerini kullanamak. İthalatçı 1.000,00
(d)Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan.,IBC,tank,tanker,tüplü gaz tankeri,ÇEGK’ler,portatif tanklar ve tank-konteynerlerin ara ve periyodik muayeneleri yapılmış olanları kullanmak. İthalatçı 1.000,00
(e)Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile ambalaj ve yük taşıma birimlerinde,ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru ,uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak. İthalatçı 1.000,00
(f)Tehlikeli madde taşımacılığında;birlikte ambalajlama,yükleme,karışık yükleme ve yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmek. İthalatçı 1.000,00
(g)ADR Bölüm 1.4.2.1 ‘de yer alan diğer yükümlülüklerini yerine getirmek. İthalatçı 1.000,00
(ğ)9 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden paketleyene ;(a) bendi için bin Türk Lirası,(b),(c ),(ç) ve (d) bentlerine ise her bir bent için beşyüz Türk Lirası,
(1)Paketleyenin yükümlülükleri şunlardır.
(a)Tehlikeli madde  ve nesnenin özelliğine uygun sertifikalı ambalaj kullanmak ve ADR 4.1 ‘deki paketleme talimatlarına uymak, Paketleyen 1.000,00
(b)Kombine ambalajlamalarda ADR hükümlerine uymak, Paketleyen 500,00
(c )Ambalaj ve kombine ambalajların,işaretleme ve etiketlemelerini ADR’ye göre doğru,uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak, Paketleyen 500,00
(ç)Karayolundan denizyoluna geçiş yapacak konteynerler için Konteyner/Araç Paketleme Sertifikası hazırlanmasını sağlamak, Paketleyen 500,00
(d)ADR bölüm 1.4.3.2 ‘de yer alan diğer kurallara uymak. Paketleyen 500,00
(h)10 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden yükleyene;(a),(b) ve (d) bentleri için her bir bende bin Türk Lirası,(c ),(ç) ve ( e) bentlerine ise her bir bent için beşyüz Türk Lirası ,
(1)Yükleyenin yükümlülükleri şunlardır.
(a)Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ambalaj ve yük taşıma birimleri ile boş temizlenmemiş ambalaj ve yük taşıma birimlerini hasar giderilene kadar yüklememek, Yükleyen 1.000,00
(b)Tehlikeli maddelerin yükleme,elleçleme,birlikte yükleme yasaklarına ,besin ve gıda maddelerinin  ya da hayvan yemlerinin ayrı tutulması kuralları ile ilgili mevzuata ve özel kurallara uymak, Yükleyen 1.000,00
(c )Ambalajlar,kombine ambalaj,IBC,konteyner,portatif tank,tank,tank-konteyner,ÇEGK vb.yük taşıma birimlerinin üzerine ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru,uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak, Yükleyen 500,00
(ç)Taşıtlara yükleme yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına,açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek ,kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysilerle çalışılmaya müsaade etmemek, Yükleyen 500,00
(d)Araçlara yüklenecek tehlikeli maddelerin ADR Bölüm 7.5.7 ‘de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yapılmasını sağlamak, Yükleyen 1.000,00
( e)ADR Bölüm 1.4.3.1’de yer alan hükümleri yerine getirmek. Yükleyen 500,00
(ı)11 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden doldurana;(a),(b) ve ( c) bentleri için her bir bende bin Türk Lirası,(d),( e),(f),(g),(ğ),(h),(ı) ve (i) bentlerine ise her bir bent için beşyüz Türk Lirası,
(1)Dolduranın yükümlülükleri şunlardır.
(a)Tehlikeli maddeleri ,taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip tankere doldurmak, Dolduran 1.000,00
(b)Hacmi 1 m3’ten fazla sabit tank veya sökülebilir tank ile hacmi 3 m3’ten fazla olan portatif tank,tank-konteyner,ÇEGK vb.taşıma birimleri kullanılarak yapılan taşımalarda,taşıyacak araçların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olanları doldurmak, Dolduran 1.000,00
( c)Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan;tank,tüplü gaz tankeri,ÇEGKler,portatif tanklar ve tank-konteyner vb. yük taşıma birimlerinin,ara ve periyodik muayenelerinin yapıldığının tank plakasından kontrolünü yaparak uygun olanlarına dolum yapmak, Dolduran 1.000,00
(d)Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile yük taşıma birimlerinin ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru,uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak, Dolduran 500,00
(e )Dolduran tankı doldururken bitişik bölmelerdeki tehlikeli maddeleri ilgilendiren zorunluluklara uygun hareket etmek, Dolduran 500,00
(f)Dolduran madde için izin verilen azami doldurma derecesini veya izin verilen azami litre başına içeriklerinin kütlesini göz önünde bulundurmak, Dolduran 500,00
(g)Dolumu yaptıktan sonra tank kapaklarının ve/veya doldurma valflerinin sızdırmazlığını kontrol etmek, Dolduran 500,00
(ğ)Doldurulan tehlikeli maddelerin tankın dış yüzeyine bulaşmadığını kontrol etmek, Dolduran 500,00
(h)Taşıtlara dolum yaptığı sırada,taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına,açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek,kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemek, Dolduran 500,00
(ı)Araçlara ve konternerlere tehlikeli maddeleri dökme haline doldururken ,ADR Bölüm 7.3’deki ilgili hükümlere uyulduğunu kontrol etmek, Dolduran 500,00
(i)ADR Bölüm 1.4.3.3 te yer alan diğer hükümleri yerine getirmek. Dolduran 500,00
(i)11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine  aykırı hareket eden taşınabilir basınçlı ekipmanlara dolum yapan tesise beşbin Türk Lirası,
(ç)Taşınabilir basınçlı ekipmanlara dolum  yapmadan önce periyodik test ve muayenelerinin yapıldığını kontrol etmek. 5.000,00
(j)12 nci maddeni birinci fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya;(a),(b),(c ),(i) ve (l) bentleri her bir bende bin Türk Lirası,(ç),(d),(g),(ğ),(h),(j),(k) ve (m) bentlerine her bir bent için beşyüz Türk Lirası,(e )bendi için her bir teçzhizata elli Türk Lirası,(f)bendi için ise ikiyüz Türk Lirası,
(1)Taşımacının yükümlülükleri şunlardır:
(a)Tehlikeli madde taşımacılığını,taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip araçlarla yapmak, Taşımacı 1.000,00
(b)Hacmi 1 m3’ten fazla sabit tank veya sökülebilir tank ile hacmi 3 m3’ten fazla olan portatif tank,tank-konteyner,ÇEGK vb.taşıma birimleri kullanılarak yapılan taşımalarda,taşıyacak araçların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olanlarını kullanmak, Taşımacı 1.000,00
(c )Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ;tank,tüplü gaz tankeri,ÇEGK’ler,portatif tanklar ve tank-konteyner vb.yük taşıma birimlerinin ,ara ve periyodik muayenelerinin yapıldığının tank plakasından kontrolünün yapılarak uygun olanlarını taşımak, Taşımacı 1.000,00
(ç)Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile ambalaj ve yük taşıma birimlerinde,ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru,uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak, Taşımacı 500,00
(d)Taşıtlarda,tanklarda ve yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı,çatlak ya da hasar olmadığını kontrol etmek, Taşımacı
( e)Araçlarda ,ADR’de yer alan muafiyetler kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere ,ADR 8.1.5’te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulmasını sağlamak, Taşımacı 50,00
(f)Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda,ADR’de yer alan muafiyetler kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere,ADR 8.1.4 ‘te belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatının bulundurulmasını ve ilgili mevzuatına göre bu teçhizatın bakım ve testlerini  yaptırmak, Taşımacı 200,00
(g)Sürücüye yazılı talimatları vererek okumasını,anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamak, Taşımacı 500,00
(ğ)Tehlikeli madde taşımacılığında ;birlikte ambalajlama ,yükleme,karışık yükleme ve yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmek, Taşımacı 500,00
(h)Aracı ,taşınan tehlikeli maddeni sınıfı ve/veya taşıma şekline uygun SRC5 Eğitim Sertifikasına sahip sürücülere kullandırmak, Taşımacı 500,00
(ı)Bu Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birinin ihlal edilmiş olduğunu tespit ederse,söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşımayı başlatmamak, Taşımacı 500,00
(i)Taşıma sırasında,taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal olurşursa,trafik güvenliği,gönderilen maddenin güvenliği ve kamu güvenliği bakımından ,taşımayı söz konusu ihlal ortadan kaldırılıncaya kadar,derhal durdurmakla,taşımayı ancak gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde devam ettirmek, Taşımacı 1.000,00
(j)Taşıtlara yükleme ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına ,açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek ,kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemek, Taşımacı 500,00
(k)Boş temizlenmemiş;tanker,tank-konteyner,portatif tank,ÇEGK vb. taşıma birimlerine ADR Bölüm 5.4.1.1.6 ‘e göre taşıma evrakı düzenlemek, Taşımacı 500,00
(l)Araçlara yüklenecek tehlikeli maddelerin ADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yapılmasını sağlamak, Taşımacı 1.000,00
(m)ADR Bölüm 1.4.2.2.’de yer alan hükümleri yerine getirmek. Taşımacı 500,00
(k)13 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden sürücüye;(a) bendi için ikiyüz Türk Lirası ,(b),(c ),(ç),(d),(e ),(f),(g),(ğ),(h),(ı),(i),(j),(k) ve (l)bentlerine ise her bir bent için elli Türk Lirası,
(1)Taşıt sürücüsü ve araçta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri şunlardır;
(a)Taşıdığı tehlikeli maddenin sınıfı ve/veya taşıma şekline uygun SRC5 Eğitim Sertifikasına sahip olmak, Sürücüye 200,00
(b)Tehlikeli madde içeren ambalajları açmamak ,tanker ve patlayıcı madde taşımacılığı yaparken sürücü,taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleriyle ve yüzeyi metal alaşımlı olan aletlerle taşıta binmemek, Sürücüye 50,00
(c )Taşıtlara yükleme,doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına,açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek ,kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysilerle çalışmamak, Sürücüye 50,00
(ç)Yükleme,doldurma veboşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında taşıtın motorunu kapalı tutmak, Sürücüye 50,00
(d)Tehlikeli madde yüklü taşıtı park halinde iken el frenini çekili vaziyette bulundurmak, Sürücüye 50,00
(e )Tehlikeli madde yüklü taşıt ve tanklar üzerinde bulundurulması zorunlu levha ve turuncu plakaların takılmasına ve usulüne uygun boşaltılarak temizlenmiş olan araçların üzerinden bu levha ve turuncu plakaların çıkarılmasını sağlamak, Sürücüye 50,00
(f) Hasar görmüş ambalaj ve yük taşıma birimlerini taşımamak, Sürücüye 50,00
(g)Tehlikeli madde sızıntısı olması veya böyle bir ihitmalin bulunması durumunda taşıma yapmamak, Sürücüye 50,00
(ğ)Tehlikeli maddelere yönelik karayolunun kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymak, Sürücüye 50,00
(h)Özel sınıf veya maddelere ilişkin ek gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uymak, Sürücüye 50,00
(ı)Araçta yazılı talimatın bulunduğunu kontrol etmekle ve tehlike anında yazılı talimata göre hareket etmek, Sürücüye 50,00
(i)Taşıma sırasında araçta bulunması zorunlu olan evrakı,denetim sırasında yetkili personele ibraz etmek, Sürücüye 50,00
(j)Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olduğunu ve boşaltma sırasında kullanılan donanımın düzgün olarak çalışıyor olduğunu kontrol etmek, Sürücüye 50,00
(k)ADR 8.1.5 ‘te belirtilmiş olan genel ve kişisel koruyucu teçhizatın araçta bulunmasını sağlamak ve denetim sırasında yetkili personele göstermek, Sürücüye 50,00
(l)ADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede uygun yangın mücadele teçhizatının araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmek. Sürücüye 50,00
(l)14 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden alıcıya;(a),(b),( c) ve (ç) bentleri için her bir bende beşyüz Türk Lirası,
(1)Alıcının yükümlülükleri şunlardır;
(a)Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulunü ertelememek, Alıcı 500,00
(b)Tehlikeli maddelerin konteyner ile taşındığı durumlarda,ADR hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde,taşımacıya konteyneri sadece ihlal giderildikten sonra teslim etmek, Alıcı 500,00
( c)Taşıtlardan boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına,açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek,kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliklere sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemek, Alıcı 500,00
(ç)ADR Bölüm 1.4.2.3 ‘te yer alan diğer hükümleri yerine getirmek. Alıcı 500,00
(m)15 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden boşaltana;(b),(c ),(ç),(d),(e ) ve (f) bentlerine her bir bent için beşyüz Türk Lirası,
(1)Boşaltanın yükümlülükleri şunlardır;
(b)Boşaltma öncesinde ve sırasında pakette,tankta,araçta veya konteynerde boşaltma işlemini tehlikeye sokacak ölçüde bir tahribatın olup olmadığını kontrol etmek ve olumsuz bir durumun tespiti halinde,gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemine ara vermek, Boşaltan 500,00
(c )Aracın,tankın ve konteynerin boşaltmasının hemen sonrasında;tankın,taşıtın veya konteynerin dışına bulaşan tehlikeli maddelerden arındırılmasını,vana ve kontrol/doldurma kapaklarının güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlamak, Boşaltan 500,00
(ç)Ambalajlı ve dökme olarak tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araç veya konteynerin temizliği ve dezenfekte edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Boşaltan 500,00
(d)Tehlikeli maddelerin taşınmasını takiben konteynerin tamamen boşaltılmış ve temizlenmiş olması durumunda,ADR Bölüm 5.3 kapsamındaki tehlike ikaz levhalarını konteynerin üzerinden kaldırmak, Boşaltan 500,00
( e)Boşaltma işlemi devam ederken taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına,açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek,kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemek, Boşaltan 500,00
(f)ADR Bölüm 1.4.3.7 ‘de yer alan hükümleri yerine getirmek. Boşaltan 500,00
(n)15 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden taşımacı veya üçüncü kişilere;15 inci maddenin birinci fıkrasının (b),( c),(ç),(d),( e) ve (f) bentlerine her bir bent için beşyüz Türk Lirası
(2)Boşaltma işlemi:taşımacının personeli veya üçüncü kişiler tarafında bir sözleşme çerçevesinde hizmet alınarak yapılması durumunda,taşımacı veya söz konusu üçüncü kişiler,boşaltan olarak TMFB almakla ve bu maddedeki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
(1)(b)Boşaltma öncesinde ve sırasında pakette,tankta,araçta veya konteynerde boşaltma işlemini tehlikeye sokacak ölçüde bir tahribatın olup olmadığını kontrol etmek ve olumsuz bir durumun tespiti halinde,gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemine ara vermek, Taşımacı veya Üçüncü Kişiler 500,00
(1)(c )Aracın,tankın ve konteynerin boşaltmasının hemen sonrasında;tankın,taşıtın veya konteynerin dışına bulaşan tehlikeli maddelerden arındırılmasını,vana ve kontrol/doldurma kapaklarının güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlamak, Taşımacı veya Üçüncü Kişiler 500,00
(1)(ç)Ambalajlı ve dökme olarak tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araç veya konteynerin temizliği ve dezenfekte edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Taşımacı veya Üçüncü Kişiler 500,00
(1)(d)Tehlikeli maddelerin taşınmasını takiben konteynerin tamamen boşaltılmış ve temizlenmiş olması durumunda,ADR Bölüm 5.3 kapsamındaki tehlike ikaz levhalarını konteynerin üzerinden kaldırmak, Taşımacı veya Üçüncü Kişiler 500,00
(1)( e)Boşaltma işlemi devam ederken taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına,açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek,kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemek, Taşımacı veya Üçüncü Kişiler 500,00
(1)(f)ADR Bölüm 1.4.3.7 ‘de yer alan hükümleri yerine getirmek. Taşımacı veya Üçüncü Kişiler 500,00
(o) 16 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden tank-konteyner işletmecisine;(a),(b) ve ( c) bentlerine her bir bent için bin Türk Lirası,
(1)Tank-konteyner/portatif tank işletmecisinin yükümlülükleri şunlardır;
(a)Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tank-konteyner ve portatif tankların,ADR ve bu Yönetmeliğe göre üretilmiş ve ara,periyodik test ve muayenelerini süresi içerisinde yapılmış olanları kiralamak, Tank-Konteyner İşletmecisi 1.000,00
(b)Boşaltılmış tank veya tank-konteynerlerinin kullanıma tekrar sunulmadan,temizlenmesini ve hasarlu olmamasını sağlamak, Tank-Konteyner İşletmecisi 1.000,00
(c )ADR Bölüm 1.4.3.4’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmek. Tank-Konteyner İşletmecisi 1.000,00