GBF HAZIRLAMA

GBF HAZIRLAMA

Güvenlik Bilgi Formları, 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” esas alınarak hazırlanır. Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması esnasında sınıflandırmada ise Avrupa CLP tüzüğüne büyük ölçüde uygun olarak yayınlanmış olan 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ve ekleri esas alınır. Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

 

ENCİ TMGDK olarak, belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş mühendis kadromuz ile GBF hazırlama hizmeti veriyoruz.

TMGD HİZMETİ

Çalıştığımız firmaların tehlikeli madde alma ve gönderme potansiyelini belirleyerek, ADR mevzuatındaki ADR Genel Farkındalık Eğitimi, Göreve Özgü Eğitim ve Emniyet Eğitimlerini veriyoruz.

BELGELENDİRME HİZMETİ

ENCİ TMGDK olarak çalıştığımız firmalara TMFB alınması ya da güncellemesi için en doğru şekilde rehberlik ediyoruz.

TEÇHİZAT TEMİNİ

Tehlikeli maddelerin taşınmasında ADR hükümlerince gerekli olan paketleme,etiket,levha gibi teçhizatların firmaya temini konusunda rehberlik ediyoruz.